การบริการค่าระวางขนส่งสินค้าขาเข้าทางอากาศ

/

การบริการค่าระวางขนส่งสินค้าขาออกทางอากาศ
 • การสื่อสารก่อนเรือออก

  สื่อสารกับผู้จัดส่งสินค้าต่างประเทศให้เข้าใจสถานะขนส่งสินค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบ แล้วจัดตารางเรือที่เหมาะสมกับวันที่จะขนส่งสินค้าที่สุด

 • แจ้งรายละเอียดทางอีเมล์

  อีเมล์แจ้งข้อมูลการขนส่ง(แจ้งตารางการบิน)ให้ลูกค้าทราบ และตรวจสอบรายละเอียดใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

 • การติดตามข้อมูลสินค้า

  ติดตามสถานะสินค้าและให้ความช่วยเหลือ หากเกิดสถานการณ์ผิดปกติ

 • บริการอื่นๆ

  ติดต่อเรื่องพิธีการศุลกากรและบริการจัดส่ง

 • การสื่อสารก่อนเรือออก

  สื่อสารกับผู้ส่งออกสินค้าเพื่อยืนยันวันรับสินค้าหรือวันบรรจุสินค้าที่แน่นอน และจัดเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องไว้

 • การเตรียมตารางสายการบิน

  อีเมล์แจ้งข้อมูลการขนส่ง(แจ้งตารางการบิน)ให้ลูกค้าทราบ และตรวจสอบรายละเอียดใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (HAWB)

 • แจ้งรายละเอียดทางอีเมล์

  ช่วยเหลือลูกค้าขอฟอร์ม C/O หรือวีซ่า, จัดส่งรถบรรทุกที่มีขนาดเหมาะสมไปรับขนส่งสินค้าให้ลูกค้า

 • บริการอื่นๆ

  จัดเตรียมให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่งส่วนบุคคลและสัมภาระส่วนตัว

error: Content is protected !!