Chúng được sử dụng để khai báo bất kỳ loại hàng hóa nguy hiểm nào một cách trung thực, cẩn thận và chuyên nghiệp. Đối với các lô hàng nguy hiểm, trước tiên chúng tôi sẽ làm rõ tên hàng hóa, loại, số UN và loại bao bì để tìm kiếm các nhà cung cấp dịch và các cơ quan nước ngoài thích hợp nhất. Các loại hàng nguy hiểm mà chúng tôi vận chuyển bao gồm loại 2,3,5,6,8, và 9.

 • LOẠI 1

  危險貨品圖標
 • LOẠI 2

  危險貨品圖標
 • LOẠI 3

  危險貨品圖標
 • LOẠI 4

  危險貨品圖標
 • LOẠI 5

  危險貨品圖標
 • LOẠI 6

  危險貨品圖標
 • LOẠI 7

  危險貨品圖標
 • LOẠI 8

  危險貨品圖標
 • LOẠI 9

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-1

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-2

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-3

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-4

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-5

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-6

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-7

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-8

  危險貨品圖標
 • GHS Biểu tượng-9

  危險貨品圖標
error: Content is protected !!